TOP
เกี่ยวกับ ค.ต.ป.
26 ก.พ. 2562
47

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง)
 
ปี 2542 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวง (คตส.) ทุกกระทรวง และสำหรับกระทรวงการคลังมี ศ.หิรัญ ระดีศรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ
ปี 2548 สำนักงาน ก.พ.ร. ออกระเบียบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสำคัญ คือ ยกเลิก คตส. และกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พร้อมกับให้มีคณะอนุ ค.ต.ป. กลุ่มต่างๆ (เรียกว่า อ.ค.ต.ป.กลุ่ม...) ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ซึ่งมี อ.ค.ต.ป.กลุ่มต่างๆ มีดังนี้
 • อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผล
 • อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 4 กลุ่ม คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 4) ด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง/ทบวง
 • อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ มีรายนาม ค.ต.ป. ชุดปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
1.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
2.กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 9 คน : 
 1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. ปลัดกระทรวงการคลัง
 3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 5. เลขาธิการ สศช.
 6. เลขาธิการ ก.พ.
 7. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 8. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นเลขานุการ
 9. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มีวาระ 4 ปี) จำนวน 9 คน :
 1. ศ.เกษรี ณรงค์เดช
 2. ดร.อรัญ ธรรมโน
 3. ศ.โกวิทย์ โปษยานนท์
 4. นายครรชิต มาลัยวงศ์
 5. นายวัฒนา รัตนวิจิตร
 6. ศ.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
 7. ผศ.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
 8. นายสารสิน วีระผล
 9. นายบุญญรักษ์ นิงสานนท์
ปี 2549 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวง) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี