TOP
การประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2556
26 ก.พ. 2562
46

นายบุญศักดิ์ เอี่ยมปรีชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2556 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2556

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6