TOP
ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
26 ก.พ. 2562
79

นายสมชัย ฤชุพันธ์ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประชุมร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย และผู้บริหารของส่วนราชการในสังกัดฯ เพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานในสังกัดฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภารกิจที่รับผิบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความประหยัด คุ้มค่า และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2553

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8